Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Zodra u het inschrijfformulier (hierna; Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; Lid) van Healthcenter-Haaksbergen. De overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Voorwaarden

Healthcenter-Haaksbergen is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden (algemene voorwaarden) te wijzigen. Healthcenter-Haaksbergen zal het Lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

3. Contractduur

 • 3.1 Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde datum (“met ingang van …”).
 • 3.2 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen met toestemming van Healthcenter-Haaksbergen worden overgedragen.

4. Lidmaatschapsgelden

 • 4.1 De contributie is steeds bij vooruitbetaling verschuldigd. De contributie kan alleen direct aangepast worden indien gekozen wordt voor een hogere contributievorm. Andere aanpassingen kunnen alleen aan het einde van de contractperiode plaatsvinden.
 • 4.2 De contributie zal door Healthcenter-Haaksbergen middels een automatische incasso geïncasseerd worden. Het verschuldigde contributiebedrag zal maandelijks afgeschreven worden.
 • 4.3 Indien de eerste maand van het lidmaatschap geen volle maand is, maar een gedeelte hiervan, wordt dit berekend naar rato van het aantal dagen.
 • 4.4 Healthcenter-Haaksbergen behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via de automatische incasso.
 • 4.5 Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het Lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Healthcenter-Haaksbergen te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Healthcenter-Haaksbergen tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
 • 4.6 Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder c.q. advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, welke door Healthcenter-Haaksbergen worden gemaakt als resultaat van verzuim door het Lid, zijn ten laste van het Lid.
 • 4.7 Alle prijzen zijn inclusief BTW. Healthcenter-Haaksbergen is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
 • 4.8 Healthcenter-Haaksbergen behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen. Aankondigen daarvan zullen echter minimaal een maand voor de ingangsdatum van de contributie verhoging middels publicatie op de website van Healthcenter-Haaksbergen op duidelijke wijze plaatsvinden.

5. Lidmaatschappen

 • 5.1 Voor het aangaan van een lidmaatschap betaalt het Lid het reguliere tarief. Healthcenter-Haaksbergen biedt verschillende kortingsvormen aan op dit reguliere tarief. Deze kortingsvormen worden bepaald aan de hand van de duur van de lidmaatschappen. Dit wordt bepaalt door de duur van de lidmaatschappen en / of door de leeftijd van het Lid en/of door een bedrijfslidmaatschap.
 • 5.2 In het geval van een kortingsvorm op grond van een Jeugdlidmaatschap zal in het jaar dat het Lid een leeftijdsgrens overschrijdt en dus ook meer lidmaatschapsgeld dient te betalen in overeenstemming met zijn/ haar nieuwe leeftijdscategorie, dit nieuwe lidmaatschapsgeld automatisch worden doorberekend en kan de Overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.

6. Privacy

Healthcenter-Haaksbergen verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

 • 7.1 Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
 • 7.2 De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk middels een het bij Healthcenter-Haaksbergen verkrijgbaar opzegformulier of middels een e-mail gericht aan info@healthcenter-haaksbergen.nl

8. Openingstijden

Healthcenter-Haaksbergen behoudt zich het recht voor om Healthcenter-Haaksbergen te sluiten met een maximum van 14 dagen in de zomervakantie en alle feestdagen. Tevens behoudt Healthcenter-Haaksbergen het recht om jaarlijks in de maanden juli en augustus het rooster aan te passen. Healthcenter-Haaksbergen mag, indien noodzakelijk het geldende rooster aanpassen, betreffende het aantal uren, docenten en groepsgrootte.

9. Aansprakelijkheid

 • 9.1 Healthcenter-Haaksbergen is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Healthcenter-Haaksbergen of haar leidinggevenden.
 • 9.2 Healthcenter-Haaksbergen is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel indirect als respectievelijk van of aan goederen van het Lid.

10. Huishoudelijk regelement

Voor de dagelijkse gang van zaken in en rond het gebouw van Healthcenter-Haaksbergen is van toepassing het huishoudelijk regelement waarvan de inhoud door de ondertekening van dit formulier bekent dient te zijn bij het Lid c.q. diens ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

11. Slotbepalingen

 • 11.1 Op alle door Healthcenter-Haaksbergen gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 • 11.2 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.
Foto van het gebouw van healthcenter Haaksbergen

Contact via mail

Adres: Bouwstraat 9 7483 PE Haaksbergen
Email: info@healthcenter-haaksbergen.nl
Mobiel: 06-39083012
Telefoon: 053-7370105
Website: www.Healthcenter-haaksbergen.nl

Vul hieronder uw vraag in